FONDS (STEUNSTICHTING)

 • Naam: Stichting Het Rijksmuseum Fonds
 • Gevestigd in Amsterdam
 • Kantoorhoudende (1071 ZC) Amsterdam, Hobbemastraat 20
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41214443
 • RSIN: 803504469

Het Rijksmuseum Fonds is een onafhankelijke stichting die in de meest brede zin van het woord steun verleent aan het Rijksmuseum. Vermogen (niet zijnde objecten) kan worden geschonken of nagelaten aan Het Rijksmuseum Fonds.

Het Fonds werft particuliere schenkers en organisaties die het museum willen steunen om kunstaankopen te doen, educatieve projecten te ontwikkelen en restauraties te realiseren.

Bestuur

Stichting Het Rijksmuseum Fonds heeft een onbezoldigd bestuur en heeft geen eigen medewerkers.

Doelstelling

De doelstelling van Het Rijksmuseum Fonds:

 • het aantrekken, het beheren en het beleggen van gelden welke door schenkers ten bate van het Rijksmuseum te Amsterdam aan de stichting zijn geschonken;
 • het uitkeren van gelden aan het Rijksmuseum, in het kader van het door het Rijksmuseum geformuleerde beleid, waarbij in beginsel de ter beschikking gestelde gelden worden aangesproken, tenzij zulks in andere zin met schenkers is overeengekomen;
 • het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords aan het Rijksmuseum.

STICHTING

 • Naam: Stichting Het Rijksmuseum
 • Gevestigd in Amsterdam
 • Kantoorhoudende (1071 ZC) Amsterdam, Hobbemastraat 20
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41215141
 • RSIN: 803813636

Stichting Het Rijksmuseum wordt bestuurd door een Directie die uit drie personen bestaat (sinds 1 maart 2024 is één positie vacant):

De hoofddirecteur is de voorzitter van de directie.

De directie opereert als een team met gedeelde verantwoordelijkheden en is als geheel verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van het Rijksmuseum. De directieleden zijn verantwoordelijk voor de drie sectoren waarin de organisatie is verdeeld.

De Stichting heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de Directie met advies terzijde.

Contactgegevens

Zie contactgegevens

Doelstelling

Zie doelstelling

Beloningsbeleid

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering topinkomens).

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

De werknemers van het Rijksmuseum vallen onder de Museum CAO.

Stichting Het Rijksmuseum Fonds heeft geen personeelsleden in dienst. De fondsenwerving wordt verzorgd door de afdeling Development van Stichting Het Rijksmuseum. De financiële administratie wordt verzorgd door de afdeling Financiële Zaken van Stichting Het Rijksmuseum.

Beleidsplan

Verslagen

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording. Bekijk hier de jaarverslagen