Found:


Gezicht op het San Marcoplein in…

Israël Silvestre, after Pierre Mariette (I), 1636 - 1691, print, RP-P-1993-349

Feestmaal in de tuinen van…

Israël Silvestre, 1664, print, RP-P-1992-27

Gezicht op het San Marcoplein

Israël Silvestre, 1631 - 1691, print, RP-P-1951-924

Gezicht op het kasteel van…

Israël Silvestre, 1651, print, RP-P-1993-352

Tableau vivant met de vier…

Israël Silvestre, 1664, print, RP-P-1992-28

Kustgezicht met een klooster

Israël Silvestre, 1631 - 1691, drawing, RP-T-1941-9

Kustgezicht met rechts een schipper…

Israël Silvestre, 1631 - 1691, drawing, RP-T-1941-8

Einde van de feestelijkheden op…

Israël Silvestre, 1664, print, RP-P-1992-34

Opvoering van ruiters tijdens de…

Israël Silvestre, 1664, print, RP-P-1992-29

Koning Lodewijk XIV en zijn…

Jean Lepautre, Israël Silvestre, 1664, print, RP-P-1992-32