Dit object is nog niet digitaal beschikbaar

Journal des Luxus und der Moden 1790, Band V, T.2, Friedrich Justin Bertuch, Georg Melchior Kraus, 1790

tijdschrift, Meer objectgegevens

Dit object behoort tot Journal des Luxus und der Moden 1790, Band V (BI-1967-1159C)