Districtscommissaris J.G. Oscar Koulen begroet de afgezette Aukaanse hogepriester Asinfoe, Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975

Districtscommissaris J.G. Oscar Koulen begroet de afgezette Aukaanse hogepriester Asinfoe, Willem Diepraam, ca. 1973 - ca. 1975

ontwikkelgelatinezilverdruk op barietpapier, h 309mm × b 404mm Meer objectgegevens
© Willem Diepraam