Vuë de la Place de St. Iean de…

Kaiserlich Franziskische Akademie, after Jean Barbault, 1755 - 1779

Iamcefu

Kaiserlich Franziskische Akademie, 1755 - 1779

Nanhung

Kaiserlich Franziskische Akademie, 1755 - 1779

Vuë de Tour Porcellaine a Nancking…

Kaiserlich Franziskische Akademie, Franz Xaver Habermann, after Joan Nieuhof, 1755 - 1779

Gezicht op een laan in het midden…

Georg Balthasar Probst, after Karl Remshard, after Paul Decker (I), 1742 - 1801

De vierde plaag van Egypte

Kaiserlich Franziskische Akademie, 1755 - 1779

De verwoesting van de stad…

Kaiserlich Franziskische Akademie, 1755 - 1779