Found:


The Slums of Glasgow

Thomas Annan (attributed to), 1868 - 1877

Princes Street in Glasgow, gezien…

Thomas Annan (attributed to), 1868 - 1877

Bell Street in Glasgow, gezien…

Thomas Annan (attributed to), 1868 - 1877

Bridgegate in Glasgow

Thomas Annan (attributed to), 1868 - 1877

The Slums of Glasgow

Thomas Annan (attributed to), 1868 - 1877

The Slums of Glasgow

Thomas Annan (attributed to), 1868 - 1877

The Slums of Glasgow

Thomas Annan (attributed to), 1868 - 1877

The Slums of Glasgow

Thomas Annan (attributed to), 1868 - 1877