Oude man met mantel en hoed

Jan Chalon, 1748 - 1795, prent, RP-P-1887-A-11697

Oude man met baard

Jan Chalon, 1748 - 1795, prent, RP-P-1887-A-11691

Oude vrouw

Jan Chalon, 1748 - 1795, prent, RP-P-1887-A-11645

Volwassen man met hoed

Jan Chalon, 1748 - 1795, prent, RP-P-1887-A-11668

Man met hoed en platte kraag

Jan Chalon, 1748 - 1795, prent, RP-P-1887-A-11690

Vrouw met hoofddoek

Jan Chalon, 1748 - 1795, prent, RP-P-1887-A-11695

Portretstudie van drie mannen

Jan Chalon, 1748 - 1795, prent, RP-P-1887-A-11663