Sakata Kintoki en Tsuchigumo

Tsukioka Yoshitoshi, 1886, prent, RP-P-2001-19

Hirai Gompachi uit het Yoshiwara…

Mori Yoshiyuki, 1860 - 1870, prent, RP-P-1955-576

Twee acteurs als hovelingen

Kunisada (I) , Utagawa, 1849 - 1853, prent, AK-MAK-1601

Prent

Ogata Gekkô, ca. 1871 - ca. 1920, prent, RP-P-2010-310-42

Prent

Ogata Gekkô, 1871 - 1920, prent, RP-P-2010-310-103