Mori Ranmaru

Tsukioka Yoshitoshi, 1868, prent, RP-P-1990-164

Lu Chi Shen in dronken woede de…

Tsukioka Yoshitoshi, 1887 - 1890, prent, RP-P-1982-287

Sono no Goro zonder zadel…

Tsukioka Yoshitoshi, 1882, prent, RP-P-1990-153

Drogende kaki vruchten

Shibata Zeshin, 1880 - 1890, prent, RP-P-1989-11

Kraaien tegen een rode lucht

Shibata Zeshin, 1888 - 1889, prent, RP-P-1978-147

Okyo`s schildering komt tot leven

Tsukioka Yoshitoshi, 1882, prent, RP-P-1990-152

The competion in magic tricks…

Tsukioka Yoshitoshi, 1887 - 1889, prent, RP-P-1989-75

Hida no Tatewaki

Tsukioka Yoshitoshi, 1868, prent, RP-P-1989-161

Voorjaarsbloemen bij een stroompje

Shibata Zeshin, 1880 - 1890, prent, RP-P-1976-254