Niagara Falls (Horse Shoe),…

Wouter Cool (toegeschreven aan), 1936, foto, RP-F-2004-285-25

Huntington Lake, California,…

Wouter Cool (toegeschreven aan), 1936, foto, RP-F-2004-285-63