Annotaties

George Hendrik Breitner, 1907, schetsboekblad, RP-T-1924-84-94

Annotaties

George Hendrik Breitner, ca. 1903, schetsboekblad, RP-T-1924-85-1

Annotaties

George Hendrik Breitner, ca. 1906 - 1923, schetsboekblad, RP-T-1924-87-1

Annotaties

George Hendrik Breitner, ca. 1900 - 1901, schetsboekblad, RP-T-1924-89-94

Drinkende man in zeventiende-eeuwse…

George Hendrik Breitner, 1884 - 1885, schetsboekblad, RP-T-1949-155-11(V)

Namen en adressen

Johannes Tavenraat, 1864 - 1880, schetsboekblad, RP-T-2000-110-B

Notities

Johannes Tavenraat, 1858 - 1869, schetsboekblad, RP-T-2000-109-B

Weiland met twee koeien en een boer…

Johannes Tavenraat, 1864 - 1880, schetsboekblad, RP-T-2000-110-A

Gezicht op de Wollefopse Plas bij…

Johannes Tavenraat, 1833, schetsboekblad, RP-T-1994-21-B

Annotatie op een ingeplakte prent

Johannes Tavenraat, 1839 - ca. 1872, schetsboekblad, RP-T-1994-23-B