Zeeslag tussen de Engelse en de…

Wenceslaus Hollar, 1666, prent, RP-P-1920-2671(B)

Gezichten op Ansbach en Coburg

Wenceslaus Hollar, 1694, prent, RP-P-OB-11.695

Begrafenis van Johann Baptista von…

Wenceslaus Hollar, naar Nicolaas van der Horst, 1645, prent, RP-P-OB-11.690

Landkaart van Engeland en Wales

Wenceslaus Hollar, naar Christopher Saxton, 1644, prent, RP-P-1920-2663

Gezicht op Greenwich (rechter…

Wenceslaus Hollar, 1637 - 1667, prent, RP-P-OB-11.698

Boerenbruiloft

Wenceslaus Hollar, naar Pieter Brueghel (I), 1650, prent, RP-P-OB-11.694

Insignes van de orde van de…

Wenceslaus Hollar, 1666, prent, RP-P-1906-2047

Allegorie op de Vrede van…

Wenceslaus Hollar, naar Cornelis Schut (I), 1648, prent, RP-P-OB-11.687