Portret van Christian August…

Johann Martin Bernigeroth, naar Elias Gottlob Haußmann, 1747, prent, RP-P-1999-591

Portret D. Salomon Deyling

Johann Martin Bernigeroth, naar Elias Gottlob Haußmann, 1756, prent, RP-P-1999-1658

Portret Johann Michael von Loën…

Johann Martin Bernigeroth, naar Franz Joseph Eichhorn, 1752, prent, RP-P-1999-719

Portret Georg Wolfgang Krafft…

Johann Martin Bernigeroth (mogelijk), na ca. 1755 - voor 1763, prent, RP-P-1999-816

Portret William Warburton

Johann Martin Bernigeroth, na ca. 1735 - voor 1767, prent, RP-P-1999-771

Portret van Romanus III Teller

Johann Martin Bernigeroth, naar Elias Gottlob Haußmann, 1743, prent, RP-P-1999-155

Portret van Johann Gottfried…

Johann Martin Bernigeroth, 1747, prent, RP-P-1999-834

Portret van Sigmund Jacob…

Johann Martin Bernigeroth, 1756, prent, RP-P-1999-824

Portret van Romanus III Teller

Johann Martin Bernigeroth, naar Elias Gottlob Haußmann, 1750, prent, RP-P-1999-156

Portret Franciscus Fabricius

Johann Martin Bernigeroth, na ca. 1735 - voor 1767, prent, RP-P-1999-1350