Stadsgezichten. Naar Barbault, J.…

Johann Friedrich Leizelt, naar Jean Barbault, prent, RP-P-1903-A-23977

Vuë du Tybre a Rome

Kaiserlich Franziskische Akademie, 1755 - 1779, prent, RP-P-2009-602

Opticaprenten. Stadsgezichten.…

Franz Xaver Habermann, 1731 - 1796, prent, RP-P-1903-A-23974

Opticaprenten. Stadsgezichten.…

Franz Xaver Habermann, 1731 - 1796, prent, RP-P-1903-A-23967

Opticaprenten. Stadsgezichten.…

Franz Xaver Habermann, 1731 - 1796, prent, RP-P-1903-A-23964

Vue de Tour Porcellaine a Nanking…

Franz Xaver Habermann, 1731 - 1796, prent, RP-P-1903-A-23971

Gezicht op de Hampton Court Bridge…

Jacques Gabriel Huquier, 1752 - 1805, prent, RP-P-1921-772

Gezicht op het Mansion House te…

Robert Sayer, naar Thomas Bowles (II), 1751, prent, RP-P-1932-478

Gezicht op de haven te Boston

Kaiserlich Franziskische Akademie, 1755 - 1779, prent, RP-P-1932-323

Op de voorgrond staan figuren met goederen aan de waterkant. Op de achtergrond een versterkt bouwwerk.