Métal (onbekend bouwwerk) (pl. 2)

Germaine Krull, ca. 1927 - ca. 1928, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-2

Métal (onbekend bouwwerk) (pl.50)

Germaine Krull, ca. 1927 - ca. 1928, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-50

Métal (pl .17)

Germaine Krull, ca. 1925 - ca. 1928, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-17

Métal (De Hef, Rotterdam) (pl. 48)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-48

Métal (De Hef, Rotterdam ?) (pl.36)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-36

Métal (De Hef, Rotterdam) (pl.31)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-31

Métal (De Hef, Rotterdam ?) (pl.43)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-43

Métal (pl.55)

Germaine Krull, ca. 1927 - ca. 1928, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-55

Métal (pl. 7)

Germaine Krull, ca. 1927 - ca. 1928, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-7

Métal (pl. 13)

Germaine Krull, ca. 1927 - ca. 1928, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-12