Bananenveld, Suriname

Julius Muller (toegeschreven aan), 1896, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-16-4

Verlaten plantage die opnieuw in…

Julius Muller (toegeschreven aan), 1896, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-16-10

Landweg en boerderij van Rosenburg…

Julius Muller (toegeschreven aan), 1896, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-16-1

Cacaobomen, Suriname

Julius Muller (toegeschreven aan), 1896, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-16-7

Plantage Kroonenburg (?), Suriname

Julius Muller (toegeschreven aan), 1896, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-16-2

Het Logeergebouw aan (?) de Grote…

Julius Muller (toegeschreven aan), 1896, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-16-21

Marrondorp, Suriname

Julius Muller (toegeschreven aan), 1896, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-16-18

Indiaans bruidspaar, Suriname

Julius Muller (toegeschreven aan), 1896, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-16-19

Goudwassers, Suriname

Julius Muller (toegeschreven aan), 1896, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-16-13

Groepsportret van Indiaanse…

Julius Muller (toegeschreven aan), 1896, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-16-20