De schilder

Adriaan Boer, 1903, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-2-9

Vaart bij Kadoelen

B.W. Arendsen, 1904, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-3-5

In Augustus

Adriaan Boer, 1904 - 1905, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-4-6

Landschap in de omgeving van Den…

Drukkerij Senefelder, 1903 - 1920, fotomechanisch procedé, RP-F-00-703

Foto-reproductie van schilderij Landschap in de omgeving van Den Haag door Jacob Maris

Gezicht op de Amstel

Bernard Eilers, 1913 - 1940, fotomechanisch procedé, RP-F-1996-247

Métal (De Hef, Rotterdam) (pl.41)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-41

Métal (De Hef, Rotterdam) (pl.46)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-46

Métal (De Hef, Rotterdam) (pl. 4)

Germaine Krull, 1925 - 1926, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-4

Métal (pl.60)

Germaine Krull, ca. 1925 - ca. 1928, fotomechanisch procedé, RP-F-2004-264-60