Even uitrusten

J.E. Rombouts, 1903, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-2-4

Zonsondergang

Joh. A. Bakhuis, 1904 - 1905, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-4-1

Ons zonnestraaltje (portret van een…

A. van Dijk, 1905 - 1906, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-5-2

Het beekje

J.Ph. Kause, 1905 - 1906, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-5-7

Aan het spinnewiel

C.A. Deul (jr.), 1905 - 1906, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-5-12

Herfstmorgen

H.L. Brusse, 1906 - 1907, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-6-3

De zorgen des levens (peinzend jong…

A. van Dijk, 1906 - 1907, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-6-8

Panorama van de Alpen…

A. Gabler, 1869 - 1890, fotomechanisch procedé, RP-F-00-164

Panorama der Jungfraukette

Tapijt met voorstelling van Anna op…

Johann Baptist Obernetter, 1869 - 1887, fotomechanisch procedé, RP-F-00-695

Gewirkter Teppich (niederrheinische Schule) Dem Besuch der Mutter Anna bei Maria darstellend. 1480-1520.