Panorama van de Alpen…

A. Gabler, 1869 - 1890, fotomechanisch procedé, RP-F-00-164

Panorama der Jungfraukette

Tapijt met voorstelling van Anna op…

Johann Baptist Obernetter (toegeschreven aan), 1869 - 1887, fotomechanisch procedé, RP-F-00-695

Gewirkter Teppich (niederrheinische Schule) Dem Besuch der Mutter Anna bei Maria darstellend. 1480-1520.

Kursaal en promenade te Ems

Römmler & Jonas, 1888, fotomechanisch procedé, RP-F-00-777

Ems - Kursaal und Promenade.

Raadhuis van Wiesbaden

Römmler & Jonas, 1889, fotomechanisch procedé, RP-F-00-784

Die Rheinlande. / 790. Wiesbaden - Rathaus.

Het slot Rheinfels

Römmler & Jonas, 1889, fotomechanisch procedé, RP-F-00-796

Die Rheinlande / 581. Schloss Rheinstein.

Het slot Drachenburg

Römmler & Jonas, 1890, fotomechanisch procedé, RP-F-00-804

Schloss Drachenburg.

Markt te Hildesheim

anoniem, 1870 - 1900, fotomechanisch procedé, RP-F-00-854

Hildesheim. Marktplatz.

Groepsportret van de familie…

Roland Napoleon Bonaparte, 1883 - 1884, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-12-5

Portret van Pierre Miharoe, en face

Roland Napoleon Bonaparte, 1883 - 1884, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-12-12

Portret van Johan Ali-Wa-Ja, en…

Roland Napoleon Bonaparte, 1883 - 1884, fotomechanisch procedé, RP-F-1994-12-17