De Universiteit van Bonn

Römmler & Jonas, 1885 - 1895, fotomechanisch procedé, RP-F-00-1097

Fotoreproductie van schilderij Der…

Bruckmann, 1875 - 1889, fotomechanisch procedé, RP-F-1923-78

Straatgezicht te Zadar

Stengel & Co, 1890 - 1900, fotomechanisch procedé, RP-F-1919-194

Panorama van de Alpen…

A. Gabler, 1869 - 1890, fotomechanisch procedé, RP-F-00-165

Gezicht op de Jungfrau

Photoglob, 1890 - 1900, fotomechanisch procedé, RP-F-00-220

Tapijt met voorstelling van Anna op…

Johann Baptist Obernetter (toegeschreven aan), 1869 - 1887, fotomechanisch procedé, RP-F-00-695

Panorama van de Alpen…

A. Gabler, 1869 - 1890, fotomechanisch procedé, RP-F-00-164

De jonge vioolspeler

Drukkerij Senefelder, 1903 - 1920, fotomechanisch procedé, RP-F-00-701