Gezicht op Amsterdam vanaf het…

A.A. Favier (toegeschreven aan), 1906, fotomechanisch procedé, RP-F-00-1831

Gezicht op de Amstel

Bernard Eilers, 1913 - 1940, fotomechanisch procedé, RP-F-1996-247

Mistige winterdag

J.G. Beers, 1904, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-3-9

Naderend onweer

M.C. Buckmann, 1904, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-3-7

Ploeger

J.G. Beers, 1904, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-3-2

Voor den regen

B.W. Arendsen, 1903, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-2-7

De beeldhouwer Jacobs

B.W. Arendsen, 1904 - 1905, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-4-9

Vaart bij Kadoelen

B.W. Arendsen, 1904, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-3-5

Portret van Christoffel Bisschop

W.H. Idzerda, 1905 - 1906, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-5-3

Voor het onweder [met de voormalige…

M.C. Buckmann, 1903, fotomechanisch procedé, RP-F-1995-2-2