De Universiteit van Bonn

Römmler & Jonas, 1885 - 1895, fotomechanisch procedé, RP-F-00-1097

Sculptuur personficatie van…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-42

Burgerzaal, Paleis op de Dam,…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-37

Sculptuur Water (?) in de…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-45

Burgerzaal, Paleis op de Dam,…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-43

Ornamentele paneelvulling in de…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-51

Detail van de ingang tot de…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-40

Burgerzaal, Paleis op de Dam,…

anoniem, 1899, fotomechanisch procedé, BI-F-1926-45-38