Pot met deksel

De Grieksche A, ca. 1710 - ca. 1722, dekselpot, BK-17318-B

Pot van faÏence

De Drie Posteleyne Astonne, naar Pieter Gerritsz. Kam, ca. 1695 - ca. 1705, dekselpot, BK-15316-B-1

Deksel

De Drie Posteleyne Astonne, naar Pieter Gerritsz. Kam, ca. 1695 - ca. 1705, deksel, BK-15316-B-2

Deksel van dekselpot met bloeiende…

anoniem, ca. 1700 - ca. 1724, deksel, AK-NM-6456-B-2

Deksel van dekselpot met bloemen en…

anoniem, ca. 1700 - ca. 1724, deksel, AK-NM-6455-A-2

Deksel van eivormige dekselpot met…

anoniem, ca. 1700 - ca. 1724, deksel, AK-NM-6438-2