Portret van Carl Egon II zu…

Ferdinand Bahmann, 1829 - ca. 1840, prent, RP-P-1914-1079

Rechtsonder: Zeitgenossen No. 88 (IV Jahrgang).

Portret van Ernst Emil Hoffmann

Ferdinand Bahmann, naar Johann Georg Heinrich Backofen, ca. 1810 - 1883, prent, RP-P-1914-1081

Portret van Hussein, dey van…

Ferdinand Bahmann, naar Achille Devéria, 1829 - ca. 1840, prent, RP-P-1905-4954

Rechtsonder: Zeitgenossen No. 23.

Portret van Jacques Laffitte

Ferdinand Bahmann, naar Bernard Romain Julien, 1829 - ca. 1840, prent, RP-P-1910-6475

Rechtsonder: Zeitgenossen No. 33 (II Jahrgang).

Portret van Arthur Wellesley,…

Ferdinand Bahmann, naar Thomas Phillips, 1840 - 1855, prent, RP-P-1910-1014

Linksboven genummerd: Meyer's Conv. Lex. No. 90.

Portret van Sir Isaac Newton

Friedrich Weber, 1823 - 1882, prent, RP-P-1910-1191

Portret van Leonardo da Vinci

Friedrich Weber, naar Raphael Morghen, 1823 - 1882, prent, RP-P-OB-56.042

O. v. Wydenbrugh

Carl August Schwerdgeburth, 1795 - 1878, prent, RP-P-1914-4097

Fhr. v. Schrötter

Carl August Schwerdgeburth, naar Andreas Knorre, 1795 - 1878, prent, RP-P-1914-4092

Joh: Gottfr: Seume

Carl August Schwerdgeburth, 1795 - 1878, prent, RP-P-1920-2259