Briefkaart aan Philip Zilcken

Léonce Bénédite, in of voor 1911, briefkaart, RP-D-1982-43-L.BÉNÉDITE-41

Briefkaart aan Philip Zilcken

Cornelia van der Hart, 1890, briefkaart, RP-D-1982-43-VDHART(MEJ.C.)-8

Briefkaart aan Philip Zilcken

Cornelia van der Hart, 1897, briefkaart, RP-D-1982-43-VDHART(MEJ.C.)-15

Briefkaart aan Philip Zilcken

Cornelia van der Hart, 1915, briefkaart, RP-D-1982-43-VDHART(MEJ.C.)-27

Briefkaart aan Philip Zilcken

Jacob Nicolaas van Hall, 1894, briefkaart, RP-D-1982-43-VANHALL(.J.N.)-20

Briefkaart aan Philip Zilcken

Jacob Nicolaas van Hall, 1894, briefkaart, RP-D-1982-43-VANHALL(J.N.)-23

Briefkaart aan Philip Zilcken

Jacob Nicolaas van Hall, 1894, briefkaart, RP-D-1982-43-VANHALL(.J.N.)-25

Briefkaart aan Philip Zilcken

Romano Nobile Guarnieri, 1914, briefkaart, RP-D-1982-43-QUARNIERI(N.R.)-3

Briefkaart aan Philip Zilcken

Frederik van Eeden, 1891, briefkaart, RP-D-1982-43-EEDEN(F.VAN)-14

Briefkaart aan Philip Zilcken

Émile Durand-Gréville, 1899, briefkaart, RP-D-1982-43-DURAND-GRÉVILLE-20