Drie gestrande mannen op een…

Frits Adolph Oscar van Bemmel, 1908 - 1970, tekening, RP-T-2015-41-1951

Tafeltennissers bekijken een…

Frits Adolph Oscar van Bemmel, in of voor 1951, tekening, RP-T-2015-41-1968

Bandontwerp voor: Titus Lensen,…

Frits Adolph Oscar van Bemmel, in of voor 1949, tekening, RP-T-2015-41-1975

Bandontwerp voor: Baronesse Orczy,…

Frits Adolph Oscar van Bemmel, in of voor 1957, tekening, RP-T-2015-41-1952

Dansritueel van een stam

Frits Adolph Oscar van Bemmel, in of voor 1939, tekening, RP-T-2015-41-1944

Bandontwerp voor: Baronesse Orczy,…

Frits Adolph Oscar van Bemmel, in of voor 1957, tekening, RP-T-2015-41-1953

Man in bontmantel bij een…

Frits Adolph Oscar van Bemmel, in of voor 1951, tekening, RP-T-2015-41-1973

Bandontwerp voor: Baronesse Orczy,…

Frits Adolph Oscar van Bemmel, in of voor 1957, tekening, RP-T-2015-41-1948

Bandontwerp voor: Baronesse Orczy,…

Frits Adolph Oscar van Bemmel, in of voor 1957, tekening, RP-T-2015-41-1949

Jager houdt een salamander vast

Frits Adolph Oscar van Bemmel, 1908 - 1970, tekening, RP-T-2015-41-1960