Eckart Titzenthaler, zoon van de…

Waldemar Titzenthaler, ca. 1917, foto, RP-F-2004-252-52

Marba Titzenthaler, dochter van de…

Waldemar Titzenthaler, 1917, foto, RP-F-2004-252-4

Marba (?) Titzenthaler, dochter van…

Waldemar Titzenthaler, 1912, foto, RP-F-2004-252-20

Marba Titzenthaler, dochter van de…

Waldemar Titzenthaler, 1912, foto, RP-F-2004-252-2

Marba en Eckart Titzenthaler,…

Waldemar Titzenthaler, ca. 1917, foto, RP-F-2004-252-50

Eckart Titzenthaler, zoon van de…

Waldemar Titzenthaler, 1917, foto, RP-F-2004-252-29

Marba (?) Titzenthaler, dochter van…

Waldemar Titzenthaler, ca. 1913 - ca. 1914, foto, RP-F-2004-252-19

Marba Titzenthaler, dochter van de…

Waldemar Titzenthaler, 1917, foto, RP-F-2004-252-6

Marba Titzenthaler, dochter van de…

Waldemar Titzenthaler, ca. 1917 - ca. 1920, foto, RP-F-2004-252-10

Onbekende jonge vrouw in badpak op…

Waldemar Titzenthaler, ca. 1912 - ca. 1918, foto, RP-F-2004-252-54