Imado in Asakusa

Utagawa Kuniyoshi, 1831 - 1835, prent, RP-P-1956-726

Zes acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, 1847, prent, AK-MAK-916

Kintaro worstelend met karper

Utagawa Kuniyoshi, 1834 - 1838, prent, RP-P-1964-813

Nissaka tot Hamamatsu

Utagawa Kuniyoshi, 1833 - 1837, prent, AK-MAK-906

Langoustine en kleine vissen

Utagawa Kuniyoshi, 1828 - 1832, prent, RP-P-1980-9

Nichiren bidden voor regen op de…

Utagawa Kuniyoshi, 1833 - 1837, prent, RP-P-1956-716

Narumi tot Chiriyu

Utagawa Kuniyoshi, 1833 - 1837, prent, RP-P-1956-806

In de sneeuw te Tsukahara in Sado

Utagawa Kuniyoshi, 1833 - 1837, prent, RP-P-1956-725

Het eiland Tsukuda

Utagawa Kuniyoshi, 1831 - 1835, prent, RP-P-1956-729