Sarubashi

Kobayashi Kiyochika, 1896, prent, RP-P-1989-308

Havik op pijnboom

Hiroshige (I) , Utagawa, 1833 - 1837, prent, RP-P-1956-765

Vuurwerk bij de Ryogoku brug

Hiroshige (I) , Utagawa, 1835 - 1840, prent, RP-P-1960-281

Vrouw bij lamp

Kunisada (I) , Utagawa, 1836 - 1838, prent, RP-P-W-857

De maan bij Shinagawa

Kobayashi Kiyochika, 1884, prent, RP-P-1983-102

Restaurant Kawachiya in…

Hiroshige (I) , Utagawa, 1835 - 1840, prent, RP-P-1971-42

Harimaze met Fuji

Hiroshige (I) , Utagawa, 1858, prent, RP-P-OB-JAP-25

Miya, Shintoïstische ceremonie bij…

Hiroshige (I) , Utagawa, 1828 - 1835, prent, RP-P-OB-JAP-11

Shirasuka, bergafwaarts

Hiroshige (I) , Utagawa, 1828 - 1835, prent, RP-P-1980-7