Yoshiwara bij nacht

Kunisada (II) , Utagawa, ca. 1852 - 1864, surimono, AK-MAK-1571

Ichikawa Kodanji als Futamoto…

Kunisada (II) , Utagawa, 1863 - 1866, prent, RP-P-1975-30

Sumowedstrijd

Kunisada (II) , Utagawa, ca. 1860, prent, RP-P-2007-151

Tempel festival

Kunisada (II) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-2008-211A

Tempel festival

Kunisada (II) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-2008-211

Acteur in zijn kleedkamer

Kunisada (II) , Utagawa, 1859, prent, RP-P-1959-665

Ichimura Kakitsu als Kokitsune…

Kunisada (II) , Utagawa, 1863 - 1866, prent, RP-P-1975-29

Tempel festival

Kunisada (II) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-2008-211B

Tempel festival

Kunisada (II) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-2008-211C

Voorspoed in de bergen langs de…

Kunisada (II) , Utagawa, 1856, prent, RP-P-2008-179C