Yoshiwara bij nacht

Kunisada (II) , Utagawa, ca. 1852 - 1864, surimono, AK-MAK-1571

Sumowedstrijd

Kunisada (II) , Utagawa, ca. 1860, prent, RP-P-2007-151

Ichikawa Kodanji als Futamoto…

Kunisada (II) , Utagawa, 1863 - 1866, prent, RP-P-1975-30

Tempel festival

Kunisada (II) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-2008-211A

Tempel festival

Kunisada (II) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-2008-211B

Tempel festival

Kunisada (II) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-2008-211C

Tempel festival

Kunisada (II) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-2008-211

Voorspoed in de bergen langs de…

Kunisada (II) , Utagawa, 1856, prent, RP-P-2008-179C

Voorspoed in de bergen langs de…

Kunisada (II) , Utagawa, 1856, prent, RP-P-2008-179

Voorspoed in de bergen langs de…

Kunisada (II) , Utagawa, 1856, prent, RP-P-2008-179B