Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11848

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11845

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11851

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11846

Dieren, bloemen en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11855

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11861

Insceten, bloemen en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11849

Dieren, bloemen en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11850

Dieren en bloemen rond kastanjes

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11856

Insecten, planten en schelpen rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11859