Portret van Ulrich Jasper Seetzen

Frederik Christiaan Bierweiler, naar E.C. Dunker, 1818, prent, RP-P-1915-1157

Portret van Ludwig Carl Lentz

Frederik Christiaan Bierweiler, na 1839, prent, RP-P-1910-1991

Portret van de predikant Hendrik…

Frederik Christiaan Bierweiler, ca. 1827 - 1842, prent, RP-P-1900-A-22056

Portret van Tymen Slot

Frederik Christiaan Bierweiler, naar C. Meyboom, 1793 - na 1833, prent, RP-P-1905-2004

Portret van Edzard I de Grote

Frederik Christiaan Bierweiler, naar Lucas Cranach (II), 1818, prent, RP-P-1906-2909

Portret van Martin Luther

Frederik Christiaan Bierweiler, naar Lucas Cranach (I), 1803 - na 1833, prent, RP-P-1906-2912

Portret van de predikant Adolph…

Frederik Christiaan Bierweiler, 1793 - ca. 1842, prent, RP-P-1906-104

Serenade

Frederik Christiaan Bierweiler, naar Judith Leyster, naar Frans Hals, 1803, prent, RP-P-1906-2914

Portret van Samuel Johannes van de…

Frederik Christiaan Bierweiler, naar Jan Willem Pieneman, 1803 - ca. 1842, prent, RP-P-1910-1990

Portret van Willem Hendrik…

Frederik Christiaan Bierweiler, 1841, prent, RP-P-1905-5968