Gezicht op Château de Verneuil…

Matthäus Merian (II), naar Israël Silvestre, 1655, prent, RP-P-1957-606-225

Gezicht op de stad Beauvais

Matthäus Merian (II), naar Jan Peeters (I), 1655, prent, RP-P-1957-606-228

Gezicht op Château de Maisons

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-219-2

Gezicht op de orangerie en een…

Matthäus Merian (II), naar Gabriel Perelle, 1655, prent, RP-P-1957-606-223

Gezicht op de stad Compiègne

Matthäus Merian (II), naar Jan Peeters (I), 1655, prent, RP-P-1957-606-229

Gezicht op de cascades in de tuinen…

Matthäus Merian (II), naar Gabriel Perelle, 1655, prent, RP-P-1957-606-224-1

Gezicht op Château de Villeroy…

Matthäus Merian (II), naar Israël Silvestre, 1655, prent, RP-P-1957-606-226

Gezicht op Château de…

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-227

Gezicht op Château de Saint-Maur

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-219-1

Gezicht op de grot en de cascades…

Matthäus Merian (II), naar Gabriel Perelle, 1655, prent, RP-P-1957-606-224-2