Gezicht op de Noorderkerk te…

Pieter Hendricksz. Schut, 1662 - 1720, prent, RP-P-AO-23-51

Plattegrond van Amsterdam met…

Pieter Hendricksz. Schut (mogelijk), naar Nicolaes Pietersz. Berchem, 1688 - 1695, prent, RP-P-AO-20-84

Oude mannen worden gedragen

Pieter Hendricksz. Schut, 1628 - 1650, prent, RP-P-1903-A-23528

Gezicht op het stadhuis van…

Pieter Hendricksz. Schut, 1652 - 1679, prent, RP-P-1878-A-1571

Gezicht op het Stadhuis, de Nieuwe…

Pieter Hendricksz. Schut, 1662 - 1720, prent, RP-P-1904-1343

Gezicht op de Westerkerk te…

Pieter Hendricksz. Schut, 1662 - 1720, prent, RP-P-1904-1347

Gezicht op de Nieuwe Kerk te…

Pieter Hendricksz. Schut, 1721 - 1774, prent, RP-P-1937-1625

Vertrek van Karel II uit…

Pieter Hendricksz. Schut, 1660, prent, RP-P-OB-59.348

Gezicht op de Nieuwe Kerk te…

Pieter Hendricksz. Schut, 1662 - 1720, prent, RP-P-1904-1346

Ouderen en kinderen

Pieter Hendricksz. Schut, 1628 - 1650, prent, RP-P-1903-A-23525