Gezicht op Château d'Écouen

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-209-2

Gezicht op de cascades in de tuinen…

Matthäus Merian (II), naar Gabriel Perelle, 1655, prent, RP-P-1957-606-224-1

Gezicht op Château de Saint-Maur

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-219-1

Gezicht op Château de Madrid

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-218

Gezicht op Château de…

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-207-2

Gezicht op de westelijke facade en…

Matthäus Merian (II), naar Israël Silvestre, 1655, prent, RP-P-1957-606-64-2