Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-149-A

Donkergroene damasten wandbespanning met een dessin van bijen.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-147-A

Donker olijfgroene damasten wandbespanning met een dessin van duiven.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-145-C

Grijze damasten wandbespanning met een wilde jacht.

Wandbespanning met het motief…

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-151-C

Groengrijze damasten wandbespanning "wilde vlucht", groen grijs.

Wandbespanning met het motief…

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-152-C

Paarse damasten wandbespanning met een dessin van waterlelies (?).

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-146-E

Beige-grijze damasten wandbespanning met een dessin van vogelnesten.

Bespanningstoffen met patronen van…

Chris Lebeau, ca. 1911 - ca. 1915, wandbespanning, BK-1971-150-B

Grijze damasten wandbespanning met een dessin van nagelbloemen.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-146-C

Donkerolijfgroene groene damasten wandbespanning met een dessin van vogelnesten.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-152-A

Beige-grijze damasten wandbespanning met een dessin van waterlelies (?).

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-151-A

Lichtbruine damasten wandbespanning met wilde jacht.