Spaanse soldaten worden op karren…

Caspar Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1962

Opstand van de Engelse boeren, 1645

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1980

Onderhandelingen tijdens de Vrede…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1986

Uitbarsting van de vulkaan…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1943

Opvoeding van Balthazar Karel, de…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1969

Graaf Louis de Bourbon-Soissons…

Caspar Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1963

Ziekbed van de vrouw van de pasja,…

Caspar Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1957

Keizer Chongzhen van China doodt…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1977

Masaniello praat met twee…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1983

Militaire rechtbank op het…

Caspar Luyken, 1701, prent, RP-P-1896-A-19368-1966