Gezicht op Petten, 1609

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, prent, RP-P-OB-73.383

Gezicht op de Sint-Martinuskerk te…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, prent, RP-P-OB-73.516

De Dom te Utrecht na de storm van…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, prent, RP-P-OB-73.567

Gezicht op de ruïne van het…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, prent, RP-P-OB-73.471

Gezicht op de Naakte Sluis bij…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, prent, RP-P-OB-73.451

Gezicht op Moordrecht, 1631

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, prent, RP-P-OB-73.544

Gezicht op Slot Assumburg

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, prent, RP-P-OB-73.399

Gezicht op de ruïne van het…

Abraham Rademaker, 1727 - 1733, prent, RP-P-1939-486