Hoofdstuk 17

Kunisada (I) , Utagawa, 1849 - 1850, prent, RP-P-1902-A-22848

Hoofdstuk 23

Kunisada (I) , Utagawa, 1849 - 1850, prent, RP-P-1902-A-22836

Hoofdstuk 1

Kunisada (I) , Utagawa, 1847 - 1850, prent, RP-P-1902-A-22860

Vrouw bij lamp

Kunisada (I) , Utagawa, 1836 - 1838, prent, RP-P-W-857

Nakamura Shikan II als Matsuomaru

Kunisada (I) , Utagawa, 1825 - 1830, prent, RP-P-1955-575

Vrouw een kimono opbergend

Kunisada (I) , Utagawa, 1836 - 1838, prent, RP-P-W-858

Shirabyoshi danseres in een Asazuma…

Kunisada (I) , Utagawa, 1830 - 1834, prent, RP-P-1973-222

Vrouw in wintertuin

Kunisada (I) , Utagawa, 1830 - 1840, prent, RP-P-1970-67

Twee vrouwen bij de ingang van een…

Kunisada (I) , Utagawa, 1825 - 1830, prent, AK-MAK-907

Hoofdstuk 21

Kunisada (I) , Utagawa, 1849 - 1850, prent, RP-P-1902-A-22847