Bando Mitsugoro op een trap

Utagawa Kuniyoshi, 1815 - 1842, prent, AK-MAK-1600

Nissaka tot Hamamatsu

Utagawa Kuniyoshi, 1833 - 1837, prent, AK-MAK-906

Narumi tot Chiriyu

Utagawa Kuniyoshi, 1833 - 1837, prent, RP-P-1956-806

De Onmaya rivieroever in de …

Utagawa Kuniyoshi, 1832 - 1836, prent, RP-P-1967-932

Nozarashi Gosuke

Utagawa Kuniyoshi, 1846, prent, RP-P-1974-83

De Toi Tama rivier in de provincie…

Utagawa Kuniyoshi, in of na 1847 - in of voor 1848, prent, RP-P-2008-249A

De Ide Tama rivier in de provincie…

Utagawa Kuniyoshi, ca. 1847, prent, RP-P-2008-205B

De Ide Tama rivier in de provincie…

Utagawa Kuniyoshi, ca. 1847, prent, RP-P-2008-205C

De Chofu Tama rivier in de…

Utagawa Kuniyoshi, ca. 1847, prent, RP-P-2008-227B

De Ide Tama rivier in de provincie…

Utagawa Kuniyoshi, ca. 1847, prent, RP-P-2008-205A