Vier seizoenen

Watanabe Seitei, 1890, rolschildering, AK-MAK-1712-C

Vier seizoenen

Watanabe Seitei, 1890, rolschildering, AK-MAK-1712-D

Vier seizoenen

Watanabe Seitei, 1890, rolschildering, AK-MAK-1712-A

Vier seizoenen

Watanabe Seitei, 1890, rolschildering, AK-MAK-1712-B

Brief aan Françoise W.M. Bonger

Kodansha International Ltd., 1974, brief, RP-D-2017-2452-357

Brief aan Françoise W.M. Bonger

Kodansha International Ltd., 1978, brief, RP-D-2017-2452-329

De Bamboerivier, rechterscherm

Ogyu Tensen, ca. 1915 - ca. 1940, kamerscherm, AK-RAK-2016-2-2

De Bamboerivier, linkerscherm

Ogyu Tensen, ca. 1915 - ca. 1940, kamerscherm, AK-RAK-2016-2-1