Havik op besneeuwde tak van…

Ohara Koson, 1925 - 1936, prent, RP-P-1999-551

Vliegende kwartel

Ohara Koson, 1900 - 1930, prent, RP-P-1999-455

Aap op boomtak

Ohara Koson, 1900 - 1930, prent, RP-P-1999-442

Twee karpers

Ohara Koson, 1900 - 1930, prent, RP-P-2005-458

Titelblad van de serie Honderd…

Tsukioka Yoshitoshi, ca. 1885 - ca. 1892, prent, RP-P-1993-324

Twee ganzen

Ohara Koson, 1900 - 1910, prent, RP-P-2000-350

Courtisane als Kanzan

Shigenobu (I) , Yanagawa, 1820 - 1825, prent, RP-P-2006-103

Karper

Ohara Koson, 1935, prent, RP-P-2000-347