Portret van Wenzel Xaver Neumann…

Jan Balzer, naar Johann Kleinhard, 1772 - 1799, prent, RP-P-1908-4083

Portret van Hieronymus Hirnheim

Jan Balzer, naar Johann Kleinhard, 1772 - 1799, prent, RP-P-1914-1084

Portret van Carl von Zierotin

Jan Balzer, naar Quirin Jahn, 1749 - 1799, prent, RP-P-1907-910

Portret van Wilhelm von Slawata

Jan Balzer, naar Johann Kleinhard, 1772 - 1799, prent, RP-P-1908-4106

Portret van kunstenaar Anton Kern

Jan Balzer, naar Giacomo Ceruti, 1746 - 1799, prent, RP-P-1907-900

Portret van Johannes Tomasoni de…

Jan Balzer, naar Quirin Jahn, naar Christian Kollonitsch, 1749 - 1799, prent, RP-P-1909-5905

Portret van Marcus Bydzovinus

Jan Balzer, 1746 - 1799, prent, RP-P-1909-5902

Portret van kunstenaar Jan Kupecký

Jan Balzer, naar B. Vogel, 1746 - 1799, prent, RP-P-1907-901

Portret van Sigismund Gelenius

Jan Balzer, 1746 - 1799, prent, RP-P-1920-133