Kataoka Ichizô I als Daroku

Utagawa Kunimasu, ca. 1848, prent, RP-P-2008-564-A

De acteur Arashi Tokusaburo…

Shunkôsai Hokushû, 1822, prent, RP-P-2009-970

Arashi Rikan II als Shirai…

Gigadô Ashiyuki, 1828, prent, RP-P-2009-151

Kataoka Gadô II als Fukuoka Mitsugi

Utagawa Yoshiume, ca. 1848, prent, RP-P-2008-568

Ichikawa Morinosuke II als tayu…

Sadamasu (II) , Utagawa, 1840 - 1841, prent, RP-P-2009-142

Kataoka Gadô II als hanaya…

Sadamasu (II) , Utagawa, 1840, prent, RP-P-2009-148

Arashi Rikan III als Tôfû

Utagawa Kunimasu, ca. 1848, prent, RP-P-2008-565

Arashi Rikan II als Matsuemon…

Ryûsai Shigeharu, 1834, prent, RP-P-2009-154

Vogel bij rood blad

Kôno Bairei, 1893, prent, RP-P-2004-508A-9

Nakamura Shikan II als Ariwara no…

Ryûsai Shigeharu, 1834, prent, RP-P-2009-153