Ichikawa Morinosuke II als tayu…

Sadamasu (II) , Utagawa, 1840 - 1841, prent, RP-P-2009-142

Honderd verhalen over dapperheid in…

Sadamasu (II) , Utagawa (toegeschreven aan), 1848, prent, RP-P-2009-146

Mimasu Gennosuke I als Goshaku…

Sadamasu (II) , Utagawa, 1841, prent, RP-P-2009-143

Kataoka Gadô II als Hikaru Uji,…

Sadanobu (I) , Hasegawa, ca. 1841, prent, RP-P-2008-572

Nakamura Utaemon IV als Ôboshi…

Gochôtei Sadamasu, ca. 1838, prent, RP-P-2008-555

Onoe Tamizô II als Tamaya Shinbei

Utagawa Kunimasu, ca. 1849, prent, RP-P-2008-560

Nakamura Utaemon IV als Benkei

Gochôtei Sadamasu, ca. 1837, prent, RP-P-2008-556-A

Arashi Rikan II als Konoshita…

Shunbaisai Hokuei, ca. 1835, prent, RP-P-2008-570