Tini en Aagje, de laatste zittend…

Jacob Olie Jr, 1910 - 1927, foto, RP-F-1995-206-12

Portret van Tini

Jacob Olie Jr, 1910 - 1927, foto, RP-F-1995-206-17

Portret van Tini

Jacob Olie Jr, 1910 - 1927, foto, RP-F-1995-206-24

Zelfportret Jacob Olie

Jacob Olie Jr, 1910 - 1927, foto, RP-F-1995-206-4

Glasdia in metalen vatting.

Portret van Aagje

Jacob Olie Jr, 1910 - 1927, foto, RP-F-1995-206-9

Glasdia in metalen vatting.

Zonsondergang boven water, met…

Jacob Olie Jr, 1910 - 1927, foto, RP-F-1995-206-101

De familie Kes, Volendam

Jacob Olie Jr, ca. 1923, foto, RP-F-1995-206-120

Groepsportret van de Volendamse familie Kes. V.l.n.r. Neeltje, Kees (1885-1960), Grietje (1916), Hans (1922), Aaltje Tol (van Piet Tol van Abees), Kees (1921).

Zonsondergang boven Utrecht (met…

Jacob Olie Jr, ca. 1913 - ca. 1927, foto, RP-F-1995-206-98

Zonsondergang boven zee

Jacob Olie Jr, ca. 1913 - ca. 1927, foto, RP-F-1995-206-113

Gezicht op een houten toegangshek…

Jacob Olie Jr, ca. 1913 - ca. 1927, foto, RP-F-1995-206-132