Architectura von den funf Seuvlen…

Gabriel Kramer, 1610, album, RP-P-1992-1

Zuilenboek, bestaande uit een kaft, twee schutbladen, 4 bladen tekst, titelblad en 28 bladen geëtste illustraties. Het boek is uit elkaar gehaald en opgezet, de bladen met tekst en illustraties hebben een eigen objectnummer. De kaft en schutbladen zijn opgenomen in het hoofdrecord. De eerste editie…

Leven van de eerste gemeente

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-14-1

Illustratie van het negende geloofsartikel (de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen) van de apostolische geloofsbelijdenis. De apostelen ontvangen van andere gelovigen geld, dat ze uitdelen aan de mensen die het nodig hebben. Op de grond liggen allerlei bezittingen. Boven de…

Visioen van Ezechiël

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-15-1

Illustratie van het elfde geloofsartikel (de verrijzenis van het lichaam) van de apostolische geloofsbelijdenis. De profeet Ezechiël staat in een dal vol beenderen. Hij spreekt met God de Vader die aan de hemel verschijnt. Om hem heen komen de dode beenderen tot leven en worden levende mensen. Boven…

Christus in het voorgeborchte

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-12-1

Illustratie van het vijfde geloofsartikel ([Christus] die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus daalt na zijn dood af naar het voorgeborchte. Hij heeft de poorten van de hel gebroken en reikt de hand aan oudtestamentische…

Transfiguratie

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-10-2

Illustratie van het tweede geloofsartikel ([Ik geloof] in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer) van de apostolische geloofsbelijdenis. De verheerlijking op de berg: Christus' gezicht straalt als de zon. Elia en Mozes verschijnen aan weerszijden van Christus en spreken met hem. Op de berg…

Aanbidding door de herders

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-11-1

Illustratie van het derde geloofsartikel ([Christus] die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria) van de apostolische geloofsbelijdenis. De herders knielen en aanbidden het Christuskind in de kribbe. Bij de kribbe staan Jozef en Maria. Op de achtergrond links de annunciatie aan…

Preek van de apostel Petrus

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-14-2

Illustratie van het tiende geloofsartikel (de vergeving van zonden) van de apostolische geloofsbelijdenis. De apostel Petrus spreekt een menigte gelovigen toe over de vergeving van zonden. Een licht verschijnt in de lucht: de Heilige Geest daalt neer op alle toehoorders. Op de achtergrond worden…

Schepping van Eva

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-10-1

Illustratie van het eerste geloofsartikel (Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde) van de apostolische geloofsbelijdenis. God de Vader schept Eva uit Adams rib. Rechts op de achtergrond buigt God de Vader zich over Adam en blaast hem leven in. Links de schepping van de…

Laatste Oordeel

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-13-1

Illustratie van het zevende geloofsartikel (vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus zit op een regenboog in de wolken met de maagd Maria geknield naast hem. Hij oordeelt over de wereld tijdens het Laatste Oordeel. Rondom hen engelen en…

Bewening van Christus

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-11-2

Illustratie van het vierde geloofsartikel ([Christus] die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus is van het kruis gehaald en Maria, Johannes, Maria Magdalena en anderen bewenen hem. Op de achtergrond rechts wordt…