Das Nahe-Tahl. Von dem Ursprunge…

A. Brandmayer, naar Caspar Johann Nepomuk Scheuren, prent, RP-P-1905-6414

Das Nahe-Tahl. Von dem Ursprunge…

A. Brandmayer, naar Caspar Johann Nepomuk Scheuren, prent, RP-P-1905-6407

Das Nahe-Tahl. Von dem Ursprunge…

Eduard Gerhardt, naar Caspar Johann Nepomuk Scheuren, prent, RP-P-1905-6421

Das Nahe-Tahl. Von dem Ursprunge…

A. Brandmayer, naar Caspar Johann Nepomuk Scheuren, prent, RP-P-1905-6405

Das Nahe-Tahl. Von dem Ursprunge…

A. Brandmayer, naar Caspar Johann Nepomuk Scheuren, prent, RP-P-1905-6412

Das Nahe-Tahl. Von dem Ursprunge…

A. Brandmayer, naar Caspar Johann Nepomuk Scheuren, prent, RP-P-1905-6408

Das Nahe-Tahl. Von dem Ursprunge…

A. Brandmayer, naar Caspar Johann Nepomuk Scheuren, prent, RP-P-1905-6415

Das Nahe-Tahl. Von dem Ursprunge…

A. Brandmayer, naar Caspar Johann Nepomuk Scheuren, prent, RP-P-1905-6410

Das Nahe-Tahl. Von dem Ursprunge…

A. Brandmayer, naar Caspar Johann Nepomuk Scheuren, prent, RP-P-1905-6411