Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, 1887, prent, RP-P-1983-391

Titelblad van de serie Honderd…

Tsukioka Yoshitoshi, ca. 1885 - ca. 1892, prent, RP-P-1993-324

Voorwoord bij de serie Honderd…

Tsukioka Yoshitoshi, 1885 - 1892, prent, RP-P-1993-326

Seigen en Sakurahime

Tsukioka Yoshitoshi, 1889, prent, RP-P-2007-150

Twee krijgers

Tsukioka Yoshitoshi (school van), 1850 - 1899, tekening, AK-MAK-1625

Iga no Tsubone

Tsukioka Yoshitoshi, 1886, prent, RP-P-2008-145

Maan van de grafsteen

Tsukioka Yoshitoshi, 1886, prent, RP-P-2008-186

Fuwa Bansaku en het monster

Tsukioka Yoshitoshi, 1865, prent, RP-P-2008-173