Portret van Claude Fleury

Gottfried August Gründler, 1720 - 1775, prent, RP-P-1999-626

Portret van Johann Stephan Pütter

Johann Friedrich Bause, naar H. Wilhelm Dietz, 1763, prent, RP-P-1914-1137

Portret van Georg Friedrich…

Johann Georg Beck, 1701 - 1707, prent, RP-P-1914-1946

Portret van Gottfried Balthasar…

Johann Christoph Sysang, 1713 - 1757, prent, RP-P-1915-224

Portret van Paul Martin Alberti

Johann Christoph Sysang, 1713 - 1757, prent, RP-P-1910-227

Portretten van Barnabé Brisson en…

Johann Christoph Sysang, naar Gottfried August Gründler, 1743, prent, RP-P-1909-681

Portret van Michael Alberti

Johann Christoph Sysang, 1713 - 1757, prent, RP-P-1915-117