Portret van Claude Fleury

Gottfried August Gründler, 1720 - 1775, prent, RP-P-1999-626

Portret van Philipp Jacob Spener

Johann Georg Beck (toegeschreven aan), 1706, prent, RP-P-1914-1170

Portret van Michael Alberti

Johann Christoph Sysang, naar Johann Anton Rüdiger, 1713 - 1757, prent, RP-P-1915-118

Portret van John Locke

Gottlob August Liebe, naar Gottfried Kneller, 1780, prent, RP-P-1910-1118

Portret van Ludwig Hölty

Gottlob August Liebe, naar Daniel Nikolaus Chodowiecki, 1782, prent, RP-P-1913-130

Portret van Johann Stephan Pütter

Johann Friedrich Bause, naar H. Wilhelm Dietz, 1763, prent, RP-P-1914-1137

Oude vrouw

Johann Friedrich Bause, naar Rembrandt van Rijn, 1765, prent, RP-P-1904-3639

Portret van Anna Dorothea Lange

Johann Friedrich Bause, 1765, prent, RP-P-1914-1133